Turvallisemman tilan periaatteet


Turvallisemman tilan periaatteet ovat feministisestä perinteestä ja vähemmistöjen toiminnasta lähtevä toimintatapa, jonka tarkoituksena on luoda eri tapahtumista ja toiminnasta kaikille turvallisia niin fyysisesti kuin henkisestikin. Periaatteiden tarkoituksena on luoda yhdenvertainen tila kaikille osallistujille, kaikkien osallistujien toimesta.

Periaatteet luovat ilmapiiriä, jossa erimielisyyksiä ja ristiriitoja voi tuoda esiin ilman pelkoa siitä, ettei tulisi kuulluksi tai arvostetuksi. Kun sitoudutaan toisia kunnioittavaan ja erilaisia kokemuksia hyväksyvään kommunikointitapaan, voidaan myös käsitellä ja purkaa epätasa-arvoisia tilanteita ryhmän sisällä ja auttaa etuoikeutetussa tilassa tai valta-asemassa olevia ymmärtämään paremmin muiden kokemuksia. Kyse on ennen kaikkea keskinäisestä kunnioituksen ilmapiiristä, jossa omalla toiminnalla ja sanoilla ei satuteta tai vahingoiteta toisia. Jos koet, että jossain toiminnasamme ei ole noudatettu näitä periaatteita, olethan yhtedessä yhdevertaisuusvastaavaamme osoitteessa yhdenvertaisuus@aktiivinensynnytys.fi

Aktiivinen synnytys ry:n toiminnassa sekä keskusteluryhmässä on voimassa seuraavat turvallisemman tilan periaatteet: 

1. Keskinäinen kunnioitus

Kunnioita muiden osallistujien puheenvuoroja ja huomioi, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, uskomuksia ja näkökulmia, mutta kaiken pohjalla on käsitys jakamattomasta ihmisarvosta, joka kuuluu kaikille.  Turvallisessa tilassa toisen mielipiteille tai virheille ei naureta, toista ei halvenneta tai nolata. 

2. Älä tee oletuksia toisista. 

Kukaan meistä ei tunne kaikkien ominaisuuksia, menneisyyttä ja rajoja. Älä oleta tietäväsi kenenkään seksuaalisuutta, sukupuolta, kansallisuutta, sosioekonomista asemaa, kulttuuria, kieltä, ikää, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Älä arvostele tai kyseenalaista toisten tapoja toimia tai heidän valintojaan. Älä myöskään tee oletuksia muiden perheiden ja ihmissuhteiden suhteen. 

Ymmärrämme, että hyvistä aikomuksista huolimatta teemme kaikki huomaamatta oletuksia, mutta pyrimme oppimaan, korjaamaan virheitä ja pyytämään nopeasti anteeksi. Siksi on tärkeää, että olet yleistämättä omia kokemuksia muita koskeviksi ja määrittelemättä kokemuksia muiden puolesta.  Pyrimme kuuntelemaan, kunnioittamaan ja oppimaan toinen toistemme erilaisista kokemuksista. 

3. Syrjintä ja kieli

Emme salli rasistista, vamman tai terveydentilan perusteella syrjivää (ableistista), seksuaalisuuteen, sukupuoleen, ulkonäköön tai mihinkään muuhun henkilön ominaisuuteen liittyvää syrjivää tai stereotypioita sisältävää kieltä. 

Käytä inklusiivista sanastoa (sanastoa joka sisällyttää eri sukupuolet ja perhemuodot eikä sulje ketään ulkopuolelle) Puhu synnyttäjistä ja odottajista tai puolisoista ja kumppaneista, sen sijaan että puhuisit äideistä, naisista ja miehistä puhuessasi yleisesti paikalla olevista kun et tiedä heidän tai heidän mahdollisen kumppanin sukupuolta. 


Pyri käyttämään kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Jos käytät sanastoa, joka ei ole varmasti kaikille tuttua, selitä käyttämäsi termit. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia ja huomioi, että jollakin paikalla olevalla on todennäköisesti kokemuksia jostain sellaisesta asiasta, josta sinä puhut vain teoreettisella tasolla. Älä jaa kenenkään muun henkilökohtaisia asioita luvatta. 

4. Oikeus omaan tilaan 

Jokaisella on oikeus omaan tilaan sekä fyysisesti että psyykkisesti. Kunnioita toisten koskemattomuutta. Älä koske ilman toisen suostumusta. Tämä koskee myös oikeutta omaan tilaan sosiaalisessa mediassa, niin ettei esimerkiksi ole pelkoa ei-toivotuista yksityisviesteistä. 

Pyrimme myös käyttämään helposti saavutettavia fyysisiä tiloja toiminnassamme, johon kaikilla on fyysisistä rajoitteista riippumatta helppo pääsy. Pyri huomioimaan erilaiset rajoitteet myös toiminnassa niin, että kukaan ei jää erilaisista harjoituksista tai aktiviteeteista pois rajoitteen takia, mutta ei myöskään niin, että kukaan kokisi olevansa pakotettu toimintaan, joka ei tunnu itsestä hyvältä. Mainitse aina oikeus myös kieltäytyä ja huomioi mahdolliset traumaa triggeröivät asiat. 

5. Keskusteluun osallistuminen ja yksityisyys 

Jokainen saa tuoda esiin ja kertoa itsestään sen verran kuin haluaa. Kynnys osallistua keskusteluun tulee olla matala, mutta ei velvoittava. Kiinnitä huomiota siihen, että ilmapiiri ei ole “klikkiytyvää”, eli sisäpiirimäistä ja sellaista, jossa ulkopuolisten olisi vaikeaa päästä keskusteluun mukaan. 

Älä utele tai kysy muiden henkilökohtaisista asioista, jos et tunne heitä hyvin. 

6. Virheistä oppiminen 

Mikäli kohtaat  ongelmallista kielenkäyttöä tai toimintaa, puutu siihen jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen. Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele käytöstäsi, vaikka se olisi ollut tahatonta vaan pyri huomioimaan asia jatkossa ja huomioimaan toisen tunteet. Olemme kaikki erehtyväisiä, mutta tiedostamalla virheemme ja anteeksi pyytämällä voimme oppia virheistämme.